BrainSTARS brengt rust in gezinnen met een kind met NAH

Een kleinschalig pilotproject met het educatieve programma BrainSTARS laat zien dat het een veelbelovend hulpmiddel is voor ouders en andere betrokkenen van kinderen en jongeren met nietaangeborenhersenletsel (NAH). Zowel voor psycho-educatie als voor gedragsanalyse en -interventie. Zekerals de leesbaarheid en toegankelijkheid van de methode verbeterd worden. Zorgorganisaties Heliomare,Pluryn, Siza en Zozijn hebben BrainSTARS van september tot en met december 2011 toegepast in debegeleiding van elf gezinnen met een kind met NAH.

Handboek en methode

BrainSTARS beoogt ouders, opvoeders, onderwijsgevenden en andere betrokkenen van kinderen en jongeren met NAH te informeren over NAH en de gevolgen ervan. De Amerikaanse Jeanne E. Dise-Lewis heeft het programma ontwikkeld. Naast een omvangrijk handboek is BrainSTARS ook een methode om gedrag van kinderen met NAH te analyseren en positief te beïnvloeden. Vilans heeft BrainSTARS naar Nederland gehaald en laten vertalen naar de Nederlandse situatie.

Regie bij gezinsbegeleiders

In de pilot hadden de gezinsbegeleiders de regie: zij bepaalden wie er werd betrokken bij de toepassing, waarbij de vraag van het kind en het gezin leidend waren. Er zijn geen eisen gesteld aan de invulling van de toepassing van BrainSTARS, zodat brede ervaring opgedaan kon worden. De gezinsbegeleiders hebben veelal samen met de betrokkenen concreet bekeken welk (probleem)gedrag en welke adviezen van toepassing zijn op het kind of de jongere. Een aantal begeleiders hebben een of meerdere keren een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd met de betrokkenen, zoals de ouder(s), de leerkracht, de contactpersoon van de woongroep, de gezinsbegeleider en de gedragsdeskundige. De gezinsbegeleiders hebben BrainSTARS toegepast naast andere methodieken en tools.

Meer rust en zelfvertrouwen

Ouders stellen het werken met BrainSTARS op prijs. De herkenning en bevestiging die BrainSTARS hen geeft, zien ze als belangrijkste pluspunten. Daarnaast waarderen ze de goede adviezen en het kunnen opzoeken en terugvinden van informatie. Het gebruik van BrainSTARS resulteert volgens hen in: rust in het gezin, meer kennis van NAH en zelfvertrouwen bij ouders, ontwikkeling in de vaardigheden van het kind, en een betere overdracht tussen de school- en thuissituatie. Minpunten die ouders noemen, zijn:
  • moeilijktaalgebruik,
  • te weinig onderscheid tussen de thuis- en schoolsituatie,
  • een onaantrekkelijke lay-out en te weinig begeleiding bij gebruik en toepassing.

Uitwisseling van kennis

Gezinsbegeleiders noemen als sterke punten van BrainSTARS: de informatie over NAH, de handelingsadviezen en de stimulans tot uitwisseling van kennis en inzicht tussen betrokkenen. De begeleiders bevestigen dat BrainSTARS tot meer kennis, begrip en rust in het gezin leidt. Verbeterpunten zijn volgens hen: de grote hoeveelheid tekst, een gebrek aan handvatten voor gebruik, ontbrekende informatie, het risico op overvraging van het gezin en moeilijk taalgebruik. De gezinsbegeleiders beschouwen professionele begeleiding en medewerking van ouders en andere betrokkenen, als randvoorwaarden voor de toepassing van BrainSTARS.

Verdere ontwikkeling BrainSTARS

Om BrainSTARS optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van de gebruikers, gaan we BrainSTARS verder ontwikkelen. Bij welke vragen, op welk moment, hoe en door wie kan BrainSTARS ingezet worden? Gebruikers willen hier graag een helder antwoord op. Professionals én ouders hebben behoefte aan een betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van de informatie.In de loop van 2012 start een bredere pilot met alle deelnemers aan het gezinsondersteuningsproject. Tevens zullen er contacten gelegd worden met het onderwijs en de revalidatie voor de toepassing van BrainSTARS.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws en heeft als onderwerp .

Reacties zijn gesloten.