Positieve evaluatie begeleiding gezinnen met een kind met NAH

Gezinnen met een kind met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn positief over de begeleiding die ze ontvangen aan de hand van de Richtlijn en Toolkit gezinsbegeleiding NAH. Rust, meer kennis van NAH en meer vaardigheden in de omgang met hun kind met NAH noemen zij als belangrijkste winstpunten.

Richtlijn en Toolkit NAH

In 2008 startte Vilans met het verbeteren van de begeleiding van gezinnen met een kind met NAH. Destijds bleek uit onderzoek van Vilans dat ondersteuning van gezinnen met een kind met NAH in Nederland slechts mondjesmaat gebeurde. En dat de ondersteuning die gegeven werd, niet NAH-specifiek was.

Zorgorganisaties voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking enVilanshebben samen een Richtlijn, Toolkit en een Psycho-educatiekoffer ontwikkeld waarin de verzamelde expertise is gebundeld. Veertien zorgaanbieders hebben de Richtlijn en de Toolkit de afgelopen twee jaar in 42 gezinnen met een thuiswonend kind met NAH toegepast. Klikrechts op deze paginavoor de herziene versies van de Richtlijn en de Toolkit, alsmedede nieuwe Psycho-educatiekoffer.

Uitvoering evaluatie

Vilans heeft een evaluatie uitgevoerd onder de gezinnen en de zorgprofessionals, waarin hen gevraagd werd naar hun ervaringen met de begeleiding. Daarnaast hebben de professionals bij aanvang van de begeleiding en na ten minste zes maanden begeleiding een interview bij de ouders afgenomen om in kaart te brengen in hoeverre ouders zich zorgen maken als gevolg van het hersenletsel van hun kind.

Positief oordeel

De evaluatie laat zien dat zowel ouders als zorgprofessionals de gezinsbegeleiding positiefbeoordelen. Ouders geven een voldoende tot goede beoordeling voor: de kwaliteit van de gezinsbegeleiding, de aansluiting op de hulpvragen, de deskundigheid van de begeleider, de beschikbare tijd van de begeleiding per week, het resultaat van de begeleiding en de mate waarin ze daarin zelf hebben kunnen bijdragen. Professionals beoordelen de kwaliteit van de gegeven begeleiding, het resultaat ervan en de mate waarin het gezin heeft bijgedragen aan het resultaat als voldoende.

Pluspunten zorgprofessionals

De zorgprofessionals noemen als pluspunten: ouders, broers, zussen en het kind zelf hebben meer inzicht in NAH en de beperkingen en mogelijkheden in het functioneren. Verder: rust in het gezin, verbeterde vaardigheden bij ouders in de omgang met het kind en grotere zelfredzaamheid bij het kind of de jongere.

Succesfactoren

Gevraagd naar de succesfactoren van de begeleiding, antwoordden de ouders:

  • het luisterend oor dat geboden werd
  • de kennis en goede adviezen die aangereikt werden
  • de klik met de begeleider
  • de deskundigheid van de begeleider op het gebied van NAH

Minder zorgen

De mate waarin ouders zich zorgen maken als gevolg van het hersenletsel van hun kind is op verschillende aspecten significant verminderd na ten minste zes maanden begeleiding ten opzichte van het moment van aanvang. Ouders maken zich onder andere minder zorgen over de moeilijkheden met het gedrag van het kind, het hersenletsel van het kind en mogelijke gevolgen ervan in de toekomst en de zorg voor de andere kinderen.

Hoe nu verder?

Naar schatting lopen per jaar 19.000 kinderen en jongeren tot 25 jaar NAH op. Om gezinnen met kinderen en jongeren met NAH de zorg en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, gaan we verder met het ontwikkelen van het zorgaanbod. Tevens zetten we in op meer bekendheid van de beschikbare zorg, zodat gezinnen, revalidatie, jeugdzorg, onderwijs en huisartsen de weg naar de gezinsbegeleiding kunnen vinden.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij horen het graag! Neem contact op met Rianne Gijzen van Vilans of een van de deelnemende zorgorganisaties.

Dit bericht is geplaatst in NAH cafe. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.